ПОЛИТИКА за Поверителност на ИНАУТ ТРЕЙД ЕООД

Приета на 25.05.2018 г., изм. на 07.02.2022 г.

 

ПРЕАМБЮЛ

ИНАУТ ТРЕЙД ЕООД с ЕИК 202023672, с адрес за кореспонденция: гр. Русе, п. код 7013, бул. „Липник“ № 106, наричано по-нататък за краткост Дружеството е администратор на лични данни по отношение на данните на своите служители, клиенти и посетители в Уебсайта на Дружеството и обработващ на лични данни по отношение на данните на клиентите физически лица на своите клиенти и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за Защита на Личните Данни 2016/679.

Настоящата Политика за Поверителност има за цел да Ви информира какви лични данни обработва Дружеството и за какви цели, на кого ги предоставя, какви са Вашите права относно обработваните Ваши лични данни и как можете да ги упражните. ИНАУТ ТРЕЙД ЕООД се стреми да Ви предостави достъпна и полезна информация на интернет страницата си.

 

ОБРАБОТВАНИ ЛИЧНИ ДАННИ

За Клиенти, в т. число Физически Лица:

 • наименование на Дружеството / имена по документ за самоличност на физическото лице;
 • контактни данни (телефон, адрес за кореспонденция, имейл);
 • адрес;
 • електронна поща (имейл адрес);
 • всяка друга информация, представляваща лични данни и необходима за сключване на договор и/или изпълнение на услуга или събрана във връзка с изпълнение на договор или услуга;

 

За Клиенти Физически Лица на Клиентите на Дружеството:

 • име;
 • адрес за доставка;
 • телефон за контакт;
 • електронна поща (имейл адрес).

 

Лични данни на посетителите на Уебсайта на Дружеството:

 • дата и час на достъпване на Уебсайта;
 • IP адрес, от който е осъществена връзката;
 • сървърни и системни логове (за установяване на технически проблеми и/или идентифициране на злонамерени действия);
 • когато е приложимо, логове за извършване на правни изявления (като например, потвърждаване на запознаването с Политиката за поверителност, абонамент за бюлетин и др.).
 • в случай на изпращане на запитване – имена, организация, която представлява, телефон и имейл за контакт.

 

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството като Администратор на лични данни извършва следните операции и обработва само необходимите лични данни за следните цели:

 • За сключване, изпълнение и прекратяване на трудови и граждански договори и изчисляване на работните заплати и обезщетения на служителите;
 • За сключване и изпълнение на договори с клиенти;
 • За защита на легитимните интереси на Дружеството;
 • За целите на извършване на директен маркетинг към клиенти.

 

Дружеството като Обработващ лични данни извършва следните операции и обработва само необходимите лични данни за следните цели:

 • за изпълнение на сключени договори с клиенти за интегриране на куриерски услуги.

 

COOKIES

За да направим посещенията Ви на страницата на Дружеството възможно най-функционални, използваме т. нар. „бисквитки“. „Сооkіеѕ“ или „бисквитки“ са малки текстови файлове, които се запаметяват на Вашия твърд диск.

 

Интернет страницата ни използва следните бисквитки, за да подобри Вашето потребителско преживяване:

 

 • cookielawinfo-checkbox-non-necessary

Сервизна бисквитка, нужна на разширени функционалности. Срок на изтичане: 2 години

 • _ga

Регистрира уникален идентификационен номер, който се използва за генериране на статистически данни за начина, по който посетителят използва уебсайта. Срок на изтичане: 2 години

 • pll_language

Използва се, за да определи езика, на който Уебсайтът да бъде изобразен. Срок на изтичане: 1 година

 • viewed_cookie_policy

Използва се за запазване на Вашето съгласие и за това, че сме Ви предупредили за използване на бисквитки в нашият сайт. Срок на изтичане: 1 година

 • wp-settings-xxxxx, wp-settings-time-xxxxx

Използва се за персонализиране на изгледа ви за администраторски интерфейс, също така и за основния интерфейс на Уебсайта. Срок на изтичане: 1 година

 • _fbp

Използва се от Facebook, за да достави поредица от рекламни продукти за офериране в реално време от страна на рекламодателите. Срок на изтичане: 3 месеца

 

Можете винаги да настроите Вашия браузер така че да изключите бисквитките, като в този случай е възможно нарушаване на функционалността на сайт.

 

Освен гореописаното, при използване на Уебсайта, се събира информация, която може да спомогне за идентификация на конкретното физическо лице, както следва:

– дата и час на достъпване на Уебсайта;

– IP адрес, от който е осъществена връзката;

– сървърни и системни логове (за установяване на технически проблеми и/или идентифициране на злонамерени действия);

– когато е приложимо, логове за извършване на правни изявления (като например, потвърждаване на запознаването с Политиката за поверителност, абонамент за бюлетин и др.).

 

Така описаната информация може да бъде разкривана от Дружеството на трети страни само в случаите, когато това е необходимо за целите на изпълнение на законово задължение на Дружеството.
 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ

Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google, както и Facebook Pixel Ads, предлагана от Facebook. Тези услуги използват „бисквитки“, за да ни помагат да анализираме как Вие, като наши потребители, използвате сайта ни, както и да Ви предлагаме най-релевантните за Вашите интереси реклами.

 

ПОЛУЧАТЕЛИ И КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ

Във връзка с изпълнение на целите, посочени по-горе, Дружеството предоставя личните данни на физически лица на следните получатели:

 

 • Национална Агенция за Приходите – във връзка със: сключени трудови договори; дължими данъци върху доходите, социални и здравни осигуровки; дължими обезщетения; проверки и ревизии;
 • Национален Осигурителен Институт – във връзка със: социални и здравни осигуровки; дължими обезщетения; проверки и ревизии;
 • Банки, съгласно договор за банково обслужване с Дружеството – във връзка с изплаща-не на възнагражденията;
 • Служба за Трудова Медицина, съгласно договор с Дружеството – във връзка с изпълнение на законови задължения на Дружеството по ЗЗБУТ;
 • Застрахователи, съгласно договор с Дружеството или негови служители – във връзка със здравни, рентни или други застраховки;
 • Доставчици на социални услуги, по договор с Дружеството – във връзка с предоставяни ваучери за храна или други подобни, съгласно ЗКПО и КТ за предоставени в натура социални разходи;
 • Главна Инспекция по Труда, НОИ и МВР – във връзка с трудови злополуки;
 • Други държавни и общински органи и/или институции – във връзка със законови задължения към тях или във връзка със законови искания от тях за информация, която съдържа лични данни.
 • Подизпълнители за изпълнение на договорни задължения;

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДРУЖЕСТВОТО

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните някое от своите права, можете да се свържете на:

 • email:             office@euShipments.com
 • телефон:       +359 88 982 40 04
 • адрес:            Гр. Русе, бул. „Липник“ №106

 

ПРИНЦИПИ ПРИ ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Спазване разпоредбите на Регламента

Политиката на Дружеството има за цел да осигури спазването на разпоредбите на Регламента.

 

Лични данни се събират и обработват законосъобразно и добросъвестно

Дружеството събира и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и в съответствие с принципите и правата на физическите лица във връзка с обработването на техните лични данни.

 

Личните данни се обработват прозрачно

Дружеството осигурява прозрачност в комуникацията за събираните и обработваните лични данни като информацията за това е в кратка, прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, и се използват ясни и недвусмислени формулировки
Лични данни се събират и обработват само за определени цели

Дружеството обработва лични данни на физически лица само в следните случаи:

 1. обработването е необходимо за спазване на законово задължение на Дружеството;
 2. обработването е необходимо за изпълнение на договор (в т.ч. поръчка) с Дружеството, по който физическо лице е страна, или за предприемане на стъпки по искане от физическо лице преди сключване на договор, когато е нужна неговата идентификация;
 3. физическо лице е дало своето недвусмислено съгласие за разбираема и прозрачно дефинирана цел от страна на Дружеството, за която е нужно обработване на неговите лични данни;
 4. обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизнено важни интереси на физическото лице, чиито лични данни се обработват или на друго физическо лице;
 5. обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Дружеството или на трета страна, съгласно разпоредбите на Регламента;
 6. другите случаи, предвидени в Регламента.

 

Не се събират и обработват ненужни за дейността лични данни

Дружеството не събира и не обработва лични данни на физически лица, които надхвърлят неговите задължения по закон или неговите нужди за правене на бизнес.

 

Събрани лични данни се обработват за други цели само след съгласие на лицата

Във всички случаи, когато е необходимо събрани и обработвани лични данни на физически лица да се използват за цели, различни от първоначалните, Дружеството уведомява съответните физически лица, иска тяхното съгласие и пристъпва към обработка на техните лични данни за други цели, само след тяхното изрично съгласие.

 

За обработка се събират минимално необходимите лични данни

Дружеството събира и обработва само минимум необходимите лични данни на физически лица, които:

 1. са предвидени в закон;
 2. са нужни за изпълняване на договор;
 3. са нужни за изпълняване на целите, за които се събират.

 

Обработвани лични данни са точни и актуални

Дружеството осигурява обработването личните данни на физически лица да се извършва с максимална точност и по възможност винаги в актуалност.

 

Личните данни се обработват от минимум необходимия брой лица

Дружеството осигурява достъпът и обработката на личните данни на физически лица да се извършва от минимално необходимия брой лица (оператори), които имат нужната компетентност за тяхната обработка и нужната ангажираност за тяхното опазване.

 

Личните данни се съхраняват за минимално необходимото време

Дружеството съхранява лични данни за минимално необходимото време:

 1. нужно по закон;
 2. нужно да се изпълни договор (в т.ч. поръчка) и отговорността по него;
 3. нужно да се изпълни целта, за която данните са събрани и обработени; или
 4. до поискване от физическото лице за тяхното изтриване,

след което те се унищожават без излишно забавяне.

 

Във всички случаи Дружеството осигурява поне веднъж годишно да се прави преглед на събираните и обработваните лични данни и тези от тях, които попадат в някоя от горните хипотези се изтриват без излишно забавяне.

 

ПРАВИЛА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни се обработват с необходимите нива и мерки за защита

Дружеството осигурява необходимите нива на физическа, организационна и технологична защита с оглед на:

 1. естеството, обхвата, контекста и целта на обработваните лични данни;
 2. вероятността, нивата на въздействие и тежестта на риска за правата и свободите на физическите лица, в случай на нарушаване на сигурността на обработваните лични данни;
 3. своите финансови и организационни възможности.

Дружеството осигурява и всички необходими мерки за своевременно възстановяване на събирани и обработени лични данни при тяхна загуба в резултат на случайни, злонамерени или форсмажорни събития.

 

Личните данни се обработват с контролиран и проследим достъп

Дружеството осигурява необходимите и подходящи технически, организационни и технологични мерки за контролиран и проследим достъп до личните данни на физически лица.

 

Личните данни се обработват с нужната отчетност за спазване на Регламента

Дружеството осигурява необходимата отчетност и регистри, за да е в състояние да докаже, че разпоредбите на Регламента са спазени.

 

Спазване правата на физическите лица, чиито лични данни се обработват

Дружеството осигурява спазването правата на физическите лица, чиито лични данни се събират и обработват, което включва:

 1. право на информираност за обработка на лични данни;
 2. право на достъп до личните данни – с какви данни се разполага;
 3. право на коригиране на неточни лични данни;
 4. право на изтриване на лични данни – правото ”да бъдеш забравен”;
 5. право на ограничаване на обработваните лични данни;
 6. правото на информираност за действия в резултат на искане за коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на лични данни;
 7. право на преносимост на данните;
 8. право на възражение срещу обработване на лични данни;
 9. право да не са обект на автоматично вземане на решение, включващо профилиране.

 

КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България.

В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на:

 • Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Електронна поща: kzld@cpdp.bg
 • Интернет страница: cpdp.bg
 • Телефон: 02 / 91-53-518

НИЕ ДОСТАВЯМЕ ВАШИЯ ОНЛАЙН БИЗНЕС

Пуснете запитване
Имате въпрос?